Tổ yến sào Hải Phòng – Yến sào Khánh Hòa tại Hải Phòng
Tổ yến sào Hải Dương – Yến sào Khánh Hòa tại Hải Dương
Tổ yến sào Ninh Bình – Yến sào Khánh Hòa tại Ninh Bình 
Tổ yến sào Nghệ An – Yến sào Khánh Hòa tại Nghệ An
Tổ yến sào Nam Định – Yến sào Khánh Hòa tại Nam Định
Tổ yến sào Long An – Yến sào Khánh Hòa tại Long An