Yến sào là nguồn thực phẩm tự nhiên có giá trị dinh dưỡng cao.